Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Roots & Flowers, gevestigd te Barendrecht.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer of Roots & Flowers: Mevrouw A. Levenets, handelende onder de naam:
Roots & Flowers , gevestigd te Barendrecht KvK nummer 68423799.
- opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Roots & Flowers opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
- werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, of die door Roots & Flowers uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en
omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals (gespecificeerd) is vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever
aan Roots & Flowers, alsmede op offertes die op opdrachten betrekking hebben.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook
en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan Roots & Flowers, alsmede op alle toekomstige offertes.
2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van kracht, wanneer de betreffende
algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan
de opdracht door Roots & Flowers zijn aanvaard.

Artikel 3: Prijsopgave
3.1 Indien Roots & Flowers in een offerte, een gesprek of anderszins een opgave doet van de
kosten, die de uitvoering van een opdracht met zich mee brengt, is dit een vrijblijvende opgave
aan de hand van een schatting van tijd en overige gegevens, bekend op het moment
dat de offerte, het gesprek of anderszins wordt uitgebracht dan wel gevoerd. Er wordt er
hierbij steeds van uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de
medewerking geeft en alle bescheiden en informatie geeft, die voor de uitvoering van de opdracht
van belang is, respectievelijk zijn.
3.2 De geldigheid van offertes en andersoortige prijsopgaven bedraagt in beginsel 14 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3 Een offerte of andersoortige aanbieding is eerst van kracht als een opdracht, wanneer de
offerte of de aanbieding door beide partijen is ondertekend en gedateerd.
3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk
anders wordt vermeld.

Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht alsmede latere wijzigingen van een opdracht zijn voor Roots & Flowers eerst
verbindend, nadat deze door Roots & Flowers zijn aanvaard.
4.2 De opdrachtgever is enkel gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht in het geheel of
ten dele in te trekken indien hij dit minimaal 48 uur voor aanvang van het overeengekomen
startmoment van de opdracht schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt. Binnen de gestelde
termijn van 48 uur dienen twee normale werkdagen plaats te vinden. Als niet binnen de gestelde
termijn een opdracht wordt ingetrokken is de opdrachtgever altijd gehouden aan
Roots & Flowers het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte
kosten te betalen voor geleden verlies c.q. gederfde winst, dit is slechts anders als
de opdracht meer dan 10 werkdagen bevat. In het laats gemelde geval is de opdrachtgever
enkel het overeengekomen honorarium en gemaakte kosten verschuldigd over de eerste tien
overeengekomen werkdagen.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, welke door of namens
opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.
4.4 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook
werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt
de opdracht geacht zich ook tot deze extra werkzaamheden uit te strekken en worden de
extra tijd en specifiek gemaakte kosten eveneens bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien dit voor een specifieke opdracht noodzakelijk of raadzaam is (zoals bij het uitvoeren
van een grondige financiële analyse), is Roots & Flowers ook gerechtigd derden bij de uitvoering
van de opdracht in te schakelen. Roots & Flowers raadpleegt opdrachtgever zo veel
mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden. Roots & Flowers is niet aansprakelijk
voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5: Overmacht
5.1 Als overmacht aan de zijde van Roots & Flowers (waaronder is verstaan: de niet aan Roots & Flowers toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht) gelden alle onvoorziene
omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Roots & Flowers onmogelijk of
uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden
uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend)
arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak of andere calamiteiten bij Roots & Flowers of op
de locatie alwaar de opdracht dient te worden uitgevoerd, alsmede wanprestatie (waaronder
is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door de
opdrachtgever en of door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
5.2 Overmacht geeft Roots & Flowers het recht om, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen
verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste
voorwaarden te verrichten in overleg met de opdrachtgever. Roots & Flowers kan ook
de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.
5.3 Overmacht verplicht Roots & Flowers niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).
5.4 In geval van overmacht is de opdrachtgever gehouden aan Roots & Flowers de inmiddels
door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden overeenkomstig
het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6: Facturen
6.1 Tenzij door Roots & Flowers uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, factureert Roots & Flowers de kosten van haar dienstverlening periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan
de uitvoering van de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen
uurtarief.
6.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door de door Roots & Flowers te verrichten
werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden.
6.3 Eventuele reis- en verblijfskosten kunnen apart bij de opdrachtgever in
rekening gebracht worden.
6.4 De uurtarieven als bedoeld in artikel 6.2 kunnen door Roots & Flowers jaarlijks worden gewijzigd.
Roots & Flowers doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling
aan de opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door Roots & Flowers steeds op eerste
verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
6.5 Voor zover redelijkerwijs mogelijk doet Roots & Flowers op verzoek van de opdrachtgever
vooraf opgave van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de opdracht of
een deel daarvan. Artikel 3.1 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling van de factuur van Roots & Flowers dient plaats te vinden binnen 10 (tien) dagen
na dagtekening van de factuur door storting of overmaking op de door Roots & Flowers op
haar factuur vermelde bankrekening, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever
beroep kan doen op verrekening, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
7.2 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim,
zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij/zij
een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente
wordt berekend vanaf de 16e dag na dagtekening van de factuur.
7.3 Alle kosten door Roots & Flowers te maken in verband met de invordering van het Roots & Flowers toekomende, worden volledig door de opdrachtgever aan Roots & Flowers vergoed, inclusief
de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van
het te vorderen bedrag en tenminste € 250,-- te bedragen.
7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Roots & Flowers ten name van de
opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door Roots & Flowers nog op te
stellen facturen.

Artikel 8: Retentierecht
8.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Roots & Flowers verschuldigde, heeft Roots & Flowers het recht de uitkomsten van haar werkzaamheden
achter te houden, totdat volledige betaling van het aan Roots & Flowers verschuldigde heeft
plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld door opdrachtgever.

Artikel 9: Klachten
9.1 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen,
dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen 14 (veertien) dagen nadat de opdrachtgever
van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had
kunnen nemen.
9.2 Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van de door Roots & Flowers verrichte
werkzaamheden, geven de opdrachtgever in geen enkel geval het recht zijn betalingsverplichtingen
(tijdelijk) op te schorten.
9.3 Klachten over de hoogte of specificatie van de factuur dienen binnen 14 (veertien) dagen
na dagtekening van de factuur schriftelijk in het bezit te zijn van Roots & Flowers. Bij gebreke
hiervan heeft Roots & Flowers het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever
het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Roots & Flowers is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop
de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verhoogd
met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige
polis ligt ter inzage bij Roots & Flowers.
10.2 Indien en voor zover er geen dekking zou zijn onder de polis, omdat bepaalde werkzaamheden
van dekking zijn uitgesloten, geldt het navolgende. De aansprakelijkheid van de
schade wordt beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever aan Roots & Flowers heeft betaald
en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende
gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van
€ 5.000,--.
10.3 Roots & Flowers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder
mede dient te worden verstaan stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever
en inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever.
10.4 Onder schade als in artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 bedoeld, zijn aanspraken van derden
niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Roots & Flowers uitdrukkelijk voor alle aanspraken
van die derden.
10.5 Elke aansprakelijkheid van Roots & Flowers vervalt indien de opdrachtgever Roots & Flowers niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te
herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.
10.6 Elke aansprakelijkheid van Roots & Flowers vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele
oplevering aan een derde of andere externe controle Roots & Flowers niet in de gelegenheid
stelt hierbij aanwezig te zijn.
10.7 Roots & Flowers is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade
welke het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie
door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer of welke anderszins het gevolg is
van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever.
10.8 Roots & Flowers is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade
waarvoor de opdrachtgever zich heeft verzekerd.
10.9 Elke aansprakelijkheid van Roots & Flowers vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden
zijn verricht.

Artikel 11: Intellectueel eigendom
11.1 De door Roots & Flowers aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte
werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door
Roots & Flowers bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle
rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de
werkzaamheden van Roots & Flowers komen uitsluitend aan Roots & Flowers toe.
11.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten
van de werkzaamheden van Roots & Flowers te gebruiken voor derden, of derden daarvan
direct of indirect te doen profiteren.

Artikel 12: Opslag van Informatie
12.1 Roots & Flowers is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de eventueel van de opdrachtgever
afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Roots & Flowers is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen
van de uitvoering van de opdracht.
12.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Roots & Flowers niet kunnen worden aangesproken
voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel
12.1 bedoelde informatie of bescheiden.
12.3 Onder schade als in artikel 12.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen.
De opdrachtgever vrijwaart Roots & Flowers uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 13: Geschillen
13.1 Alle geschillen tussen Roots & Flowers en haar opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van
ieder ander, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar
Roots & Flowers haar vestiging heeft.

Artikel 14: Wijzigingen
14.1 Roots & Flowers is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.